open icon
Winkelwagen

ALGEMENE VOORWAARDEN OIL & VINEGAR LOYALITEITSPROGRAMMA & APP

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen en het gebruiken van het OIL & VINEGAR Loyaliteitsprogramma, hierna genoemd Loyaliteitsprogramma, waaronder ook begrepen het daaraan gekoppelde klantnummer voor online-activiteiten.

Het Loyaliteitsprogramma wordt uitgevoerd door OIL & VINEGAR, een formule van Assisi B.V., gevestigd aan de Koopvaardijweg 19B te 4906 CV Oosterhout (NB), verder te noemen "OIL & VINEGAR" en door haar ingeschakelde derden, waaronder bewerkers in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Begrippen

Site: de website www.oilvinegar.com en daaraan gekoppelde (sub)domeinen
OIL & VINEGAR: alle aan het Loyaliteitsprogramma deelnemende OIL & VINEGAR-winkels en de website www.oilvinegar.com (“Site”)
Member: degene (hij/zij) op wiens naam en unieke emailadres het lidmaatschap van het Loyaliteitsprogramma staat geregistreerd en waaraan de spaarpunten zijn gekoppeld
Food Lovers Club Card: de spaarkaart van het Loyaliteitsprogramma, waarmee Member zich kan identificeren in OIL & VINEGAR.
Oil & Vinegar App: de mobiele applicatie van OIL & VINEGAR, die kan worden gedownload op een smartphone of tablet en waarmee Member zich kan identificeren in OIL & VINEGAR.

 

Instemming

Member heeft kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden op de internetsite www.oilvinegar.com. Door het aanvragen van het lidmaatschap van het Loyaliteitsprogramma, heeft Member zich akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden.

 

Werking van het Loyaliteitsprogramma

Het Loyaliteitsprogramma biedt op vertoon van de Food Lovers Club Card of de OIL & VINEGAR App bij de kassa of bij het invoeren van het klantnummer op daartoe geëigende plaatsen op de site, Member de mogelijkheid punten te sparen bij aankopen in de aan het Loyaliteitsprogramma deelnemende OIL & VINEGAR-winkels of via de site, verder gezamenlijk aan te duiden als "OIL & VINEGAR".

Per elke besteding van € 10,00, ontvangt Member 1 spaarpunt. Bij het behalen van 15 punten worden deze punten automatisch omgezet in een voucher van € 5,00, die direct inzetbaar is. Elk spaarpunt vertegenwoordigt een waarde van € 0,33, waardoor 15 punten gelijk staan aan een tegoed van € 5,00.

Voor de berekening van spaarpunten, wordt uitgegaan van het aankoopbedrag dat daadwerkelijk door Member is betaald, derhalve het totaal bestede bedrag waarop eventueel verzilverde vouchers in mindering zijn gebracht. Indien de waarde van de verzilverde vouchers hoger is dan het aankoopbedrag, blijft het niet gebruikte gedeelte bestaan als voucher.

Bij aankoop van een OIL & VINEGAR cadeaukaart worden geen spaarpunten toegekend, dit gebeurt bij besteding van de OIL & VINEGAR cadeaukaart.

Bij aankoop in een OIL & VINEGAR winkel, identificeert Member zich voor afrekenen door de barcode van zijn Food Lovers Club Card of OIL & VINEGAR App te laten scannen of kan hij zijn unieke e-mailadres meedelen, indien hij deze op dat moment niet bij zich heeft. De kassa registreert vervolgens automatisch welk puntensaldo Member heeft en hoeveel vouchers kunnen worden verzilverd. Member beslist of en zo ja hoeveel vouchers hij wil inzetten, waarna deze in mindering worden gebracht op het te betalen bedrag.

Indien Member een aankoop retourneert, worden de over deze aankoop verkregen spaarpunten in mindering gebracht op zijn puntensaldo.

Member kan, indien hij een aankoop heeft verricht zonder zich als Member te identificeren bij het doen van de aankoop, nadien het over de aankoop te ontvangen puntensaldo uitsluitend claimen via de OIL & VINEGAR klantenservice (customerservice@oilvinegar.com).

Vouchers kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld en hebben een geldigheid van 6 maanden na uitgifte.

Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen door Member is OIL & VINEGAR gerechtigd een aan Member gekoppeld voordeel niet te verstrekken en/of een verstrekt voordeel van Member terug te vorderen.

 

Het aanvragen van het lidmaatschap van het Loyaliteitsprogramma

Ieder natuurlijk persoon boven de 18 jaar kan het lidmaatschap van het Loyaliteitsprogramma aanvragen bij/via OIL & VINEGAR. Een aanvraag via de App of Site wordt door de afdeling Customer Service van OIL & VINEGAR beoordeeld. Een aanvraag in de OIL & VINEGAR-winkel wordt aldaar beoordeeld. In beide gevallen kan de aanvraag zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. Na acceptatie van de aanvraag kan Member direct punten sparen.

Alle huidig geregistreerde OIL & VINEGAR klanten nemen automatisch deel aan het Loyaliteitsprogramma en worden automatisch Member.

 

Gebruik van de Food Lovers Club Card en OIL & VINEGAR App

De Food Lovers Club Card en OIL & VINEGAR App zijn strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik door Member. Het is niet toegestaan om het unieke klantnummer van de Food Lovers Club Card of OIL & VINEGAR App aan anderen ter beschikking te stellen – dit is gezien het gemak waarmee de Food Lovers Club Card en OIL & VINEGAR App kunnen worden aangevraagd evenmin noodzakelijk. OIL & VINEGAR kan zonder opgaaf van redenen het aan de Food Lovers Club Card en OIL & VINEGAR App gekoppelde unieke klantnummer onbruikbaar maken.

 

Wijziging en beëindiging van het lidmaatschap van het Loyaliteitsprogramma

OIL & VINEGAR behoudt zich het recht voor om de aan het Loyaliteitsprogramma verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. OIL & VINEGAR behoudt zich tevens het recht voor het Loyaliteitsprogramma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging wordt bekendgemaakt in de OIL & VINEGAR-winkels, op de site of via andere media, zonder dat hiermee enige verplichting van OIL & VINEGAR wordt geïmpliceerd.

 

Persoonlijke gegevens en privacy

De door Member bij het aanvragen van het lidmaatschap van het Loyaliteitsprogramma verstrekte persoonsgegevens, zijn aankopen met de Food Lovers Club Card, de OIL & VINEGAR App en zijn gebruik van het klantnummer op de Site worden opgenomen in het gegevensbestand van het Loyaliteitsprogramma, waarvan OIL & VINEGAR houder is. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. OIL & VINEGAR kan de gegevens gebruiken voor analysedoeleinden en voor het informeren van Members over extra voordelen. OIL & VINEGAR kan deze gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan OIL & VINEGAR (mede)houder is, waaronder gegevens over gebruik van de site. Persoonsgegevens worden door OIL & VINEGAR nimmer aan derden verstrekt, tenzij OIL & VINEGAR daartoe wettelijk verplicht is.

OIL & VINEGAR kan Member persoonlijk over het Loyaliteitsprogramma informeren. Dit geschiedt op basis van zijn bij OIL & VINEGAR geregistreerd staande gegevens. Wanneer de gegevens van Member wijzigen, Member geen informatie over de voordelen van het Loyaliteitsprogramma meer wenst te ontvangen, zijn gegevens uit het bestand verwijderd wil hebben of de deelname aan het Loyaliteitsprogramma wenst te beëindigen, kan Member dit melden via de app of site (voorkeur) of in een OIL & VINEGAR-winkel. Na beëindiging van de deelname aan het Loyaliteitsprogramma vervallen de spaarpunten.

Meer informatie over privacy

 

Aansprakelijkheid

OIL & VINEGAR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de Food Lovers Club Card of OIL & VINEGAR App, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen daarvan. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is OIL & VINEGAR niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de Food Lovers Club Card of OIL & VINEGAR App. Bovendien is OIL & VINEGAR niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van het Loyaliteitsprogramma. OIL & VINEGAR streeft er naar zijn informatie te allen tijde correct, volledig en up-to-date te houden.

 

Slotbepalingen

OIL & VINEGAR behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De meest actuele versie van de geldende algemene voorwaarden staan op de Site oilvinegar.com vermeld. Door gebruik te maken van het Loyaliteitsprogramma na inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden, geeft Member te kennen in te stemmen met de nieuwe algemene voorwaarden van het Loyaliteitsprogramma.

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Breda.

 

Versie: april 2021
Alle rechten voorbehouden - OIL & VINEGAR